Saturday, October 22, 2016

short story slam week 55

I do not know why
the sky from Florida is high

a relative comes
telling me her legacy

she is Melissa Xu,
her home is the home of Eggplant and Tomatoes

she is mother to Zhongqiang Peng,
a mother in law to Juer Yan

Teng Daiwei, You jiangsheng, Zhao Zhongqiang,
Yang Jiechi, zhang Dejiang, Li Jeqiang, Yu Lanfeng,

from Baidu and Wikipedia,
we know Zhongxiu Peng, his tree is 1360 years old

a spouse could be tough
the first famous name is Xie and Huang,  I enjoy friends Xiaodong Xie and Tifany Huang

a relative could be strict,
we do love Frank Huang, Xiaojun Huang, and Joyce Huang

Aihua Xie is a physics professor
her daughter Shelley is good

Xinchen Xie and Ying Guo are friendly regent professors
their lords Steve Xie and Frank Guo can be smart

after 1700 years, we have close relative such as Kerena Yan, Li Gong,  Linxia Xu,
Xhuanxian Peng, Ying Liu, Yuhe Peng, Tao Peng, Danping Peng, Mingxia Fu,

etc, things grow high
a fame could be tough and strong, you know why?

Ji Yan hotel from Dubok, Iraq is interesting
Jiahong dinning is good from Tianjing....

Barack Obama and Hobart Xu win noble peace prize,
Mo Yan and Yimo Zhang can be very open along with Ziyi Zhang

Jianying Xu and Shiping Ma, Ran Ma and Zi He, He Yan and Chao Hui,
Zhu Cao, Yan Qun, Zhao Chunfeng, Suo Feng, Yan Feng, Venetian Peng

I do enjoy Megan and Bruce Barry, and Maxwell Barry,
I do enjoy Morton Schapiro, Matt Schapiro, RaCHEL and Alissa Schapiro

Scott Pippen and Michael Pence could be friends
so do   Donald Trump, Tom Peng, Meredith Peng, Mary Fallin, Jackie Chan, Li Cheng

confused
I still type

peng
xu
xie
huang
wu
fan
zhang
hu
jiang
li
yan
kong
lu
tu
fu
zhu
dai
chen
he
yu
zhou
wang
yang
xi
mao
gong
sun
rao
guan
ji
zhao
yin
han
jia
you
teng
meng
tan
lin
ye
yao
fan
wei
tian
shen
guo
feng
liu
liao
dou
miao
jiu
yuan
ning
ju
nie
chai
dong
luo
ou yang
kang
hai
song
jiang
ma
cai
zhen
zen
hua
bu
tao
sui
shang
tang
qing
qiong
bai
xia
Mu
Su
qu
dengNo comments:

Post a Comment